top of page
  • תמונת הסופר/ת Hila Harako

פסיקה חדשה בעניין תביעת פיצויים מוסכמים ביחד עם פיצויים אחרים בגין הפרת חוזה


כל הסכם מקרקעין כולל בתוכו סעיפים הקשורים לפיצויים בעת הפרת ההסכם. על פי רוב הצדדים קובעים שתי סוגי הפרות- האחת הפרה רגילה והשנייה הפרה יסודית. ההבדל הוא בכך שבפיצוי מוסכם אין צורך בהוכחת נזק. אך אם הנפגע חושב שמגיע לו נזק גדול יותר, אז נטל הוכחה עליו מהשקל הראשון של התביעה ועליו להוכיח את הנזק שהוא טוען ותובע.


לפי סעיף 15(ב) לחוק החוזים, מי שנפגע כתוצאה מהפרת חוזה אמור לבחור בין שתי אופציות- או פיצוי מוסכם או פיצוי מסוג אחר ולא ניתן לתבוע את שניהם יחדיו. 

לאחרונה ניתן פסק דין חשוב ע"י כב' השופטת שרון גלר בבית משפט השלום בתל אביב המבהיר נקודה זו והחידוש שבו הינו לגבי נזקים מאוד דומים כתוצאה מהפרת הסכם אחד. נקבע, כי מה שאסור על פי סעיף 15 (ב) הינו תביעה במצטבר על אותם נזקים יחד עם פיצוי מוסכם. אך אם מדובר בפיצוי בגין ראשי נזק שונים אין כל מניעה להגיש תביעה הן בגין פיצוי מוסכם והן בשל ראש נזק אחר.


עובדות המקרה:

 התובע השכיר עסק לנתבע. יש לציין כי בין הצדדים היחסים החוזיים לא צלחו ובעקבות תביעות קודמות, נקבע כי הנתבע כשוכר הפר הסכם שכירות וכעת המשכיר (התובע) תובע דמי שכירות בגין התקופה מיום הגשת התביעה ועד הפינוי בפועל.  התובע, קרי המשכיר, תבע שני סוגי פיצויים- גם פיצוי מוסכם של 1,200 ₪ ליום למשך 280 ימים וגם תבע את דמי השכירות של אותה תקופה בצרוף ריבית והצמדה. כלומר בגין אותה תקופה , המשכיר תבע גם פיצוי מוסכם וגם דמי שכירות.

הנתבע טען כי לאור סעיף 15 (ב) הנ"ל אין אפשרות כזו.

השופטת גלר דחתה את טענת הנתבע וקבעה כי:

"בענייננו, אמנם שני ראשי הנזק, מרכיב התביעה בגין דמי שכירות שלא שולמו ומרכיב הפיצוי המוסכם, קשורים לישיבת הנתבע בנכס, אך זאת, לטעמי, בשני היבטים שונים. מרכיב דמי השכירות מפצה את התובע בגין אובדן דמי השכירות החוזיים בלבד, בעוד שמרכיב הפיצוי המוסכם בגין פינוי הנכס באיחור הינו רחב יותר ונועד ליתן לתובע פיצוי בגין גלריית נזקים רחבה יותר, כגון אובדן האפשרות של התובע להשכיר את הנכס לאחר במחיר גבוה יותר, או להתגורר בו בעצמו (כפי שאכן אירע בפועל לאחר פינוי הנכס על ידי הדייר), הטרדה והעלויות הכרוכות בהליכים משפטיים לפינוי הדייר ועוד כיוצא באלו נזקים הקשורים לשיבושים והנזקים הכספיים אשר נובעים מאי אי פינוי הנזק במועד. מכאן, שכבר מטעם זה, ובהתאם להלכה הפסוקה הנ"ל, מדובר בראשי נזק שונים, אשר ניתן לתובעם במצטבר"

ת"א 31817-06-11 מולר נ' גאק. לעיונכם.

Comments


bottom of page